ก
h
g
g ประวัติ (แบบเต็ม)
g ภาพครอบครัว
g ผลงานทางการเมือง
g กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
g วิสัยทัศน์และมุมมองทางการเมือง
g บทบาททางการเมือง
g
g
g วิสัยทัศน์
g ความภูมิใจ
g บทบาททางสังคม
g บทสัมภาษณ์
g คำนิยม
i
ด
g  
g  
g  
g  
ร
เ
 
g
g
g เอ็ฟ.เอ็ม. 93.25 MHz.
g เอ็ฟ.เอ็ม. 96.00 MHz.
g  
g  
g  
d
 
s
ประวัติส่วนตัว ของ ดร.สุทิน คลังแสง

ประวัติส่วนตัว

เกิด
          เกิดวันที่       9 มีนาคม 2504
          สถานที่         จ.มหาสารคาม
          บุพการี         นายเคน คลังแสง  อาชีพ ครูประชาบาล และผู้ใหญ่บ้าน กำนัน
                              นางทับ คลังแสง อาชีพ ทำนา ค้าขาย


ครอบครัว
          สมรสกับ นางฉวีวรรณ คลังแสง อาชีพรับราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น   บุตร,ธิดา มีบุตร ธิดา 2 คน
           1.นายรัฐ คลังแสง อายุ 26 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล ประเทศสหรัฐอเมริกา
           2.นางสาวฐาธิปัตย์ คลังแสง อายุ 21 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ กรุงเทพฯ


ภูมิลำเนา
         อยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม

การศึกษา
          ประถมศึกษา ร.ร.บ้านโจดบัวบาน ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
          มัธยมศึกษา   ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
          ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
          ปริญญาตรี การศึกษาบัญฑิต (กศ. บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
          ปริญญาโท  ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
          ปริญญาเอก (ph.D) คณะสังคมศาสตร์ MAGADH UNIVERSITY INDIA
          หลักสูตรครูการศึกษาพิเศษ กระทรวงศีกษาธิการ
          หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตย์เป็นประมุข
สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.5)


รับราชการ
         พ.ศ. 2522          รับราชการครู ร.ร.โสตศึกษาจุงหวัดขอนแก่น กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ
         พ.ศ.2536-2537 ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
         พ.ศ.2538-2543 รับราชการตำแหน่ง นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอิสาน                        
มหาวิลัยมหาสารคาม
                     - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอิสาน
                     - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมาชิกที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ความภูมิใจ
                - ได้รับโล่เกียรติคุณจากประธานรัฐสภา ในฐานะไม่เคยลา ไม่เคยขาดการประชุม ติดต่อสองสมัย
                     - ได้รับรางวัลพระสยามเทวาธิราชทองคำ จาก ฯพณฯสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ในฐานะเป็นผู้อภิปรายในสภาได้ดีเด่นที่สุด


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
                - ชั้นสูงสุดมหาวชิรมุงกุฎ (สายสะพาย 3)

บทบาททางสังคม
        -ร่วมงานกับองค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) หลายองค์กร
          - ให้การศึกษาเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ในหลายรูปแบบ อาทิ จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์
             ชื่อรายการ มหาวิทยาลัยชาวบ้าน
          - จัดรายการโทรทัศน์ แนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชื่อ Green Vality สถานีโทรทัศน์   ITV
          - ผลิตรายการโทรทัศน์ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย รายการศึกคลังแสงอิสาน ทาง  สทท. 11
          -เจ้าของมวยไทยคลังแสงอิสานมหาสารคามและค่ายมวยมหาสารคาม
          -ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมมหาวิทยาลัยชาวบ้าน
          -นายกสมาคนศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
          -จัดรายการโทรทัศน์ แนวสารคดีชุมชน ชื่อรายการตาดูดาวเท้าดูดิน ทางโทรทัศน์ พีเพิลแชลแนล

 
 
 
 
 
 
ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา
WEB LINK
  s  
  a  
  a  
  a  
  s  
  d  
  d  
  a
  s  
  d  
  d  
  f  
  d  
  s  
  s  
  s  
  r  
  q  
  w  
  q  
  e  
     
อ่านหนังสือพิมพ์
 
f
d
ด
we
d
ก
ก
f
ก
ด
f
g
ก
อ่านนิตยสาร
d
d
d
e
d
d
d
d
e
d

 

ดร.สุทิน คลังแสง
E-Mail: drsutin2011@hotmail.com